Detta är information från SJ

Därför behöver Sverige ett riktigt höghastighetståg

Ett höghastighetståg som gör att vi snart kan resa rekordfort från Stockholm till Malmö, Göteborg, Norrköping, Jönköping och Köpenhamn – eller ett betydligt långsammare alternativ som tar närmare 80 år att färdigställa.
Valet för våra politiker borde vara enkelt, men utgången är ändå osäker.
Här är 10 argument som alla politiker borde lyssna på innan det viktiga beslutet tas.

• Moderna höghastighetsbanor byggda för 320 kilometer i timmen skulle korta ner restiden mellan Stockholm och Göteborg till två timmar, Stockholm och Malmö till två och en halv timme och Stockholm till Köpenhamn till tre timmar. Samstämmig forskning pekar på att nästan alla resenärer som i dag väljer flyget på dessa sträckor i stället skulle färdas via höghastighetståg. 

• Den största fördelen med riktiga höghastighetståg är att orter som ligger i närheten av storstäderna får tillgång till mycket bättre kommunikationer. Enligt prognoser från KTH kommer 80 procent av resorna på en ny stambana för höghastighetståg beröra de orter som ligger mellan våra storstäder. Det här betyder att det inte längre blir krångligt att jobba i Stockholm eller Göteborg och bo i Jönköping eller Linköping. En pendlardröm helt enkelt. 

• En ny stambana byggd för moderna höghastighetståg innebär att det i stort sett kommer att bli pendeltågstrafik i 320 km/h mellan våra storstäder. Den kommer att gå ett höghastighetståg var sjätte minut från Stockholm till Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Förbindelsen till städerna längs vägen kommer också att förbättras avsevärt. Till exempel räknar SJ med fyra tåg i timmen i vardera riktning från Norrköping, Linköping och Jönköping. 

• KTH:s Järnvägsgrupp har analyserat höghastighetstågens utbredning i Europa och resten av världen och kommit fram till att de allra flesta ekonomiskt utvecklade länder antingen har byggt höghastighetsbanor, har tagit beslut om att bygga sådana eller planerar att göra det. Sverige är tyvärr inte ett av dessa länder, trots att de långa avstånden i vårt land verkligen motiverar en sådan satsning. Ett argument brukar vara att Sveriges befolkning är för liten men faktum är att det är en myt. Södra Sverige, den landsdel som berörs av satsningen på riktiga höghastighetståg, är faktiskt mer tätbefolkat än både Frankrike och Spanien.

• Genom att snabba höghastighetståg separeras från långsammare genom en ny stambana så visar internationella erfarenheter att punktligheten på järnvägarna ökar kraftigt. I Spanien ligger den genomsnittliga punktligheten till exempel på 98 procent och i Japan över 99 procent.

• Enligt samstämmiga internationella erfarenheter skulle överflyttningen från flyget till tåget halveras om vi väljer bort nya stambanor anpassade för riktiga höghastighetståg som kan gå 320 kilometer i timmen, och i stället väljer att bygga med traditionell teknik för tåg med en maxfart på 250 kilometer i timmen. Det är ett väldigt högt pris för vår miljö att betala.

• Persontrafiken med tåg i Sverige har nästan fördubblats sedan början av 1990-talet. Vår järnvägstrafik är i dag extremt överbelastad och befolkningsprognoser visar att Sverige växer snabbast i hela Europa. Enligt SCB:s prognoser kommer Sveriges befolkning att växa med två miljoner, till nästan tolv miljoner invånare, år 2040. För att klara av den befolkningsökningen måste järnvägsnätet utvecklas. Att bygga en ny stambana för höghastighetståg skulle ta mellan 12 och 15 år att genomföra. Att bygga nya banor för snabbtåg som maximalt kommer upp i 250 kilometer i timmen etappvis i den takt ekonomin medger skulle ta 80 år. Så länge har vi inte råd att vänta.

• I dag reser åtta miljoner människor varje år på sträckorna Stockholm till Göteborg och Stockholm till Malmö/Köpenhamn. Utan höghastighetsbana kommer den siffran att vara 12 miljoner, bara genom befolkningstillväxt och resandeökning. Med höghastighetståg blir underlaget omkring 20 miljoner resenärer.

KTH:s Järnvägsgrupp har analyserat höghastighetstågens utbredning i Europa och resten av världen och kommit fram till att de allra flesta ekonomiskt utvecklade länder antingen har byggt höghastighetsbanor, har tagit beslut om att bygga sådana eller planerar att göra det. Sverige är tyvärr inte ett av dessa länder, trots att de långa avstånden i vårt land verkligen motiverar en sådan satsning. Ett argument brukar vara att Sveriges befolkning är för liten men faktum är att det är en myt. Södra Sverige, den landsdel som berörs av satsningen på riktiga höghastighetståg, är faktiskt mer tätbefolkat än både Frankrike och Spanien.

• Höghastighetståg ger ofta restider som är betydligt kortare än med bil, men faktiskt även med flyg. Internationella erfarenheter säger att riktiga höghastighetståg står för mellan 50 och 70 procent av det totala resandet på medeldistans, alltså resor mellan 30 och 70 mil. Höghastighetståg skulle innebära en dramatisk förändring av de olika transportslagens andelar. I dag står tåget för bara 16 procent av det långväga resandet i Sverige.